Obchodní podmínky

I. Základní pojmy

Ceník Dopravy: Aktuální Ceník Dopravy zveřejněný na Webové stránce. Účinným se stává okamžikem zveřejnění, přičemžplatí, že již potvrzené Objednávky se řídí Ceníkem Dopravy účinným v době Potvrzení. U jednotlivých druhů Zboží se může Cena Dopravy lišit.

Ceník Zboží: Aktuální Ceník Zboží zveřejněný na Webové stránce. Účinným se stává okamžikem zveřejnění, přičemžplatí, že již potvrzené Objednávky se řídí Ceníkem Zboží účinným v době Potvrzení.

Formulář: Objednávkový formulář vyplněný Kupujícím při tvorbě Objednávky. Údaje do Formuláře je Kupující povinen uvádět úplně a pravdivě. O případné změně těchto údajů je povinen informovat Prodávajícího bez zbytečných odkladů.

Cena: Součet Ceny Zboží a Ceny Dopravce Dopravcem. Cena vždy obsahuje DPH, avšak prodávající nyní není jeho plátcem.

Kupující: Osoba, která objednává u Prodávajícího na Webové stránce prostřednictvím Formuláře Zboží a hradí Cenu.

Dopravce: Smluvní partner Prodávajícího, který v rámci své podnikatelské činnosti zajišťuje přepravu a dodání Zboží.

Obchodní podmínky: Tyto, jakož i všechny minulé a všechny budoucí Obchodní podmínky Prodávajícího pro Webovou stránku. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky jednostranně měnit. Případné změny se stávají účinnými okamžikem jejich zveřejnění na Webové stránce, přičemž platí, že každá Smlouva se řídí Obchodními podmínkami účinnými v době jejího uzavření.

Objednávka: Objednávka konkrétního Zboží učiněná Kupujícím na Webové stránce prostřednictvím vyplnění Formuláře. Aby se Objednávka stala pro Kupujícího i Prodávajícího závaznou, musí být Prodávajícím Potvrzena na Kupujícím určenou e-mailovou adresu.

OZ: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Potvrzení: Potvrzení o převzetí Objednávky učiněné Prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce.

Prodávající: Bc. Marie Suchánková, IČO 07186991, DIČ CZ9554183738, se sídlem Pelechovská 855, 468 22 Železný Brod. Tel: 776 466 469, Email: info@ven.cz

Provozovna: Pelechovská 855, 468 22 Železný Brod. - kontaktní místo, místo pro osobní odběr Zboží a místo pro řešení reklamací Zboží.

Smlouva: Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím v okamžiku, kdy je Potvrzení Objednávky doručeno Kupujícímu na jím určený e-mail.

Speciální nabídka: Služby nabízené Prodávajícím Kupujícímu prostřednictvím Webové stránky nad rámec prodeje Zboží. Podrobněji viz čl. V. Obchodních podmínek.

Účet: Bankovní účet Prodávajícího č. 5458697359/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s. určený pro bezhotovostní úhradu Ceny. IBAN: CZ9608000000005458697359
BIC: GIBACZPX

Webová stránka: Webová stránka www.ven.cz, nebo jiná internetová prezentace, na níž je nabízeno Zboží Prodávajícího. Kupující není bez předchozího svolení Prodávajícího oprávněn mimo Webovou stránku nebo mimo souvislost s uzavíráním Smlouvy jakkoli užít grafické, textové ani jiné prvky obsažené na Webové stránce.

Zboží: Movité věci nabízené Prodávajícím na Webové stránce. Prezentace tohoto Zboží na Webové stránce je pouze informativní. Prodávající není povinen Smlouvu uzavřít - ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se vylučuje.


II. Smlouva

A) uzavření

1. Kupující je povinen úplně a pravdivě vyplnit Formulář. 
2. Posledním krokem před odesláním Objednávky Prodávajícímu je její finální kontrola. Kupující je za účelem následné úspěšné realizace obchodu povinen vrámci tohoto kroku detailně zkontrolovat úplnost a pravdivost údajů uvedených ve Formuláři.
3. Kupující je povinen vyznačit, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami Prodávajícího, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů a že se ztotožňuje s filozofií tohoto obchodu. Bez tohoto kroku není možné odeslat Objednávku. 
4. Objednávka odeslaná Prodávajícímu představuje návrh na uzavření Smlouvy, jejíž obsah je určen Objednávkou (vyplněným Formulářem) a těmito Obchodními podmínkami. 
5. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu na Kupujícím ve Formuláři zadanou e-mailovou adresu doručeno Potvrzení.
6. Učiněním Objednávky Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Náklady těchto prostředků se nijak neliší od základní sazby a Kupující si je hradí sám.
7. Kupující ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí změny okolností, za kterých byla Smlouva uzavřena.
8. Vpřípadě chybně zadaných údajů do Formuláře při tvorbě Objednávky je Kupující povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat Prodávajícího na e-mail: info@ven.cz
9. Smlouva není smlouvou s opakovaným plněním. 
10. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.


B) Cena

1. Cena Zboží odpovídá Ceníku Zboží a je uvedena ve Formuláři (Objednávce). V případě dodání Zboží prostřednictvím Dopravce podle článku III. oddílu B) je k Ceně Zboží připočtena Cena Dopravy, jejíž výše je rovněž uvedena ve Formuláři (v Objednávce). 
2. Způsob úhrady Ceny si Kupující zvolí ve Formuláři, přičemž platí, že úhrada v hotovosti je možná výhradně při osobním odběru Zboží podle článku III. oddílu A).
3. Zálohu na úhradu Ceny Prodávající nevyžaduje.
4. Cenu hradí Kupující Prodávajícímu v hotovosti v Provozovně, v hotovosti „na dobírku“ v místě určeném Kupujícím prostřednictvím Formuláře v Objednávce, nebo bezhotovostním převodem na Účet.
5. Vpřípadě hrazení Ceny na Účet je Kupující povinen řádně uvést variabilní symbol přidělený mu Prodávajícím v Potvrzení, přičemž platí, že povinnost úhrady Ceny je ze strany Kupujícího splněna připsáním částky Ceny na Účet. Vpřípadě platby vhotovosti nebo „na dobírku“ je Kupující povinen uhradit Cenu při převzetí Zboží.


C) dodání Zboží

1. Zboží může být Kupujícím odebráno přímo v Provozovně, nebo mu může být dodáno prostřednictvím Dopravce. Způsob dodání Zboží zvolí Kupující prostřednictvím Formuláře v Objednávce.
2. Pokud není účastníky dohodnuto jinak, Smlouva nezahrnuje montáž Zboží.
3. Podrobnosti o jednotlivých způsobech dodání Zboží jsou upraveny níže v článku III.


D) odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

1. Kupující, který je spotřebitelem, ve smyslu ustanovení § 419 OZ, má podle ustanovení § 1829 odst. 1 písm. a) OZ právo od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě do 14 dnů od převzetí Zboží. Aby byla dodržena lhůta pro takové odstoupení od této Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím této lhůty. V případě takového odstoupení od Smlouvy Smlouva zaniká. Kupující je povinen vrátit Zboží Prodávajícímu nejpozději do 14 dní od odstoupení od Smlouvy, přičemž lhůta je dodržena odesláním Zboží Prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením Zboží (jako poštovné, balné apod.) prodávajícímu nese Kupující ke své tíži. Bez zbytečných odkladů po vrácení Zboží Kupujícím vrátí Prodávající Kupujícímu přijaté prostředky. V případě, že dle Smlouvy bylo Zboží dodáno prostřednictvím Dopravce, vrátí Prodávající Kupujícímu vsouladu sust. § 1832 odst. 2 OZ pouze Cenu Zboží, neboť nejlevnějším způsobem dodání Zboží je jeho osobní převzetí v Provozovně. Prodávající je rovněž oprávněn proti nároku Kupujícího na vrácení Ceny Zboží jednostranně započíst svůj nárok na náhradu škody způsobené mu Kupujícím vrácením Zboží v poškozeném, opotřebovaném, částečně spotřebovaném nebo nekompletním stavu. Formulář odstoupení od Smlouvy je přílohou č. 1 těchto Obchodních podmínek. Vyplnění a odeslání formuláře na Webové stránce se neumožňuje.
2. Ustanovení předchozího odstavce o právu odstoupit od Smlouvy se vsouladu s § 1837 OZ neuplatní mimo jiné i v případech, kdy je předmětem Smlouvy dodání Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího, Zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a zhygienických důvodů jej není možné vrátit.
3. Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy bez udání důvodu odstoupit až do doby převzetí Zboží Kupujícím, pokud stav jeho zásob neumožňuje řádné splnění Smlouvy, nebo pokud je Kupujícím osoba, která v předchozích právních vztazích s Prodávajícím porušila své povinnosti. V takovém případě je povinen Kupujícímu bez zbytečných odkladů vrátit již případně uhrazenou Cenu.  
4. Vzáležitostech neupravených předcházejícími odstavci se odstoupení od Smlouvy řídí příslušnými právními předpisy.


E) Zboží na objednávku

1. Prostřednictvím zvláštního formuláře je Kupující na Webové stránce oprávněn Prodávajícímu sdělit, o koupi jakých movitých věcí má zájem (oddíl „Zboží na objednávku“). 
2. Prodávající je následně oprávněn Kupujícímu prostřednictvím e-mailové komunikace koupi takového Zboží nabídnout. Smlouva je uzavřena vokamžiku, kdy je mezi Prodávajícím a Kupujícím ujednána Cena Zboží a způsob jeho dodání Kupujícímu. 
3. Ustanovení oddílů A) a B) tohoto článku se na případy dle tohoto oddílu E) použijí pouze přiměřeně.


III. Dodání Zboží

A) osobní odběr v Provozovně
1. Osobní odběr Zboží je uskutečňován výhradně v provozovně, a to v předem domluvené době, na které se dohodnou Kupující s Prodávajícím.
2. Zboží je Kupujícímu předáno pouze v případě plného uhrazení Ceny. Platbou v hotovosti lze Cenu uhradit přímo v Provozovně.

B) dodání Dopravcem 
1. Prostřednictvím Dopravce je Zboží dodáváno pouze na území České nebo Slovenské republiky.
2. Vpřípadě dodání Zboží Dopravcem hradí Kupující nejen Cenu Zboží, ale současně též Cenu Dopravce dle Ceníku Dopravce.
3. Zboží je dáno Dopravci k dodání Kupujícímu pouze v případě, že Kupující již v plné výši uhradil Cenu, nebo pokud v Objednávce zvolil způsob dodání Zboží tzv. „na dobírku“.
4. Zboží je Dopravcem dodáno na místo určené Kupujícím v Objednávce. Kupující je povinen Zboží převzít. Dopravce není povinen ověřovat totožnost Kupujícího.
5. Vpřípadě neúspěchu při dodávání Zboží může Dopravce Kupujícího telefonicky kontaktovat za účelem ujednání dalšího postupu. Pokud k navázání tohoto kontaktu z důvodu na straně Kupujícího nedojde nebo pokud nebude další postup dohodnut, dopraví Dopravce Zboží zpět do Provozovny. Vpřípadě, že se Zboží nachází v Provozovně, je Kupující povinen se do Provozovny po domluvě a bez zbytečných odkladů dostavit a Zboží odebrat. Náklady případného opakovaného doručování Zboží nese Kupující.
6. V případě nepřesné nebo neexistující adresy platí ustanovení předchozího odstavce přiměřeně.
7. V případě doručení Zboží prostřednictvím Dopravce je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení Ceny před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ o prohlídce Zboží před úhradou Ceny se nepoužije.

IV. Vady Zboží

A) osobní odběr v Provozovně
1. Kupující je povinen Zboží při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady ihned v Provozovně uplatnit.
2. Pokud Zboží při převzetí trpí vadami, Prodávající se zavazuje k jejich odstranění, a to zejména formou výměny Zboží, a to buď celku, nebo jeho části.
3. Případné skryté vady Zboží je Kupující povinen u Prodávajícího uplatnit bezodkladně po jejich zjištění. Vpřípadě existence takových skrytých vad budou nároky Kupujícího uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z kupní ceny nebo výměny Zboží či jeho části. Pro případnou výměnu Zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího.

B) dodání Dopravcem
1. Kupující je povinen Zboží (včetně neporušenosti jeho obalu) při převzetí řádně prohlédnout a případně zjištěné vady u Prodávajícího bezodkladně uplatnit. Vpřípadě existence takových vad budou nároky Kupujícího Prodávajícím po dohodě s Kupujícím uspokojeny v souladu s příslušnými právními předpisy, a to zejména formou slevy z kupní ceny nebo výměny Zboží či jeho části. Pro případnou výměnu Zboží platí, že bude včetně dopravy provedena na náklady Prodávajícího.
2. Ustanovení odstavců 2. - 3. předchozího oddílu A) tohoto článku platí obdobně.

C) společná ustanovení

1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že:
a) Zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával,
b) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle předlohy.
c) Zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
d) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Ustanovení předchozího odstavce tohoto článku se neuplatní v případě Zboží prodávaného za nižší cenu, která byla ujednána již v důsledku vady Zboží nebo vdůsledku opotřebení Zboží. 
3. Kupující je dle ust. § 2165 OZ oprávněn uplatnit vadu Zboží do dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To dle § 2167 OZ neplatí v případě vady Zboží prodávaného za nižší cenu pro tuto vadu, pro případ opotřebení Zboží běžným užíváním nebo u použitého Zboží pro vadu odpovídající míře používání či opotřebení, které mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
4. Vpřípadě reklamace Zboží spotřebitelem je Prodávající povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění reklamace. Prodávající takovou reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud nebude se spotřebitelem dohodnuta lhůta delší.
5. Práva a povinnosti účastníků plynoucí z vad Zboží se řídí příslušnými právními předpisy – zejména ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

V. Speciální nabídka

1. Kupující bere na vědomí, že Speciální nabídka je pouze informativního charakteru a ohledně jejího případného využití je s Prodávajícím třeba uzavřít zvláštní smlouvu, která není Smlouvou.

VI. Ostatní ustanovení

1. Vlastnické právo ke Zboží nabývá Kupující úplným uhrazením Ceny.
2. Ve vztahu ke Kupujícímu není Prodávající vázán žádnými kodexy ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
3. Smlouva je uzavírána výlučně v českém jazyce. Prodávající ji v elektronické podobě archivuje bez umožnění přístupu Kupujícího.
4. Tyto Obchodní podmínky se pro Kupujícího stávají závaznými okamžikem odeslání Objednávky.

VII.Závěrečná ustanovení

1. Fotografie umístěné na Webové stránce jsou ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona autorskými díly. Kupující proto tímto bere na vědomí, že Prodávající je připraven podniknout veškeré právní kroky proti neoprávněnému nakládání s těmito fotografiemi.
2. Pro případ, že mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je ve smyslu OZ spotřebitelem, dojde ke spotřebitelskému sporu ze Smlouvy, který se jim nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový Kupující v souladu s ustanovením § 14 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. podat návrh na mimosoudní vyřešení tohoto sporu České obchodní inspekci (internetové stránky www.coi.cz), jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb. 
3. Česká obchodní inspekce též vykonává dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává dozor Úřad pro ochranu osobních údajů.
4. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku v případě osobního převzetí a platbě v hotovosti. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu  u správce daně online; vpřípadě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.
5. V případě, že se některé ustanovení těchto Obchodních podmínek stane či ukáže být neplatným nebo neúčinným, tato neplatnost či neúčinnost nemá vliv na ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek, přičemž namísto předmětného neplatného či neúčinného ustanovení se použije ustanovení jemu nejbližší, případně ustanovení obecných právních předpisů.
6. Smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami ani Smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

Tyto Obchodní podmínky byly na Webové stránce zveřejněny 26. 10. 2018
V Železném Brodě dne 26. 10. 2018


Bc. Marie Suchánková

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Bc. Marie Suchánková
Pelechovská 855
468 22 Železný Brod

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o koupi tohoto zboží:

-…………………
-…………………

Datum objednání:…………………………………

Datum obdržení: …………………………………

Jméno a příjmení spotřebitele:…………………………………

Adresa spotřebitele:…………………………………

Datum: …………………………………

Podpis spotřebitele:…………………………………